אישור תקנון האתר

אישור וחתימה על תקנון האתר

אני מאשר/ת ומצהיר/ה שכל החומרים בדף _______ בכתובת URL _________________ באתר זה, הכולל תמונות ואלמנטים גרפים נשלחו על ידי ואני מאשר/ת שבדקתי זכויות יוצרים, או ביצעתי קנין לצורך שימוש זה. ובמיקרה של תביעה אני החתום מטה לוקח/ת את מלוא האחריות, והתביעה על שמי בלבד.

ועל זה באתי על החתום בתאריך ___________ שם פרטי ____________ שם משפחה _____________ ת.ז. ______________ טלפון ______________

דילוג לתוכן